تیم / سبک

پرسنل 2 ستون

مدیر اجرایی
معاون رئيس جمهور
مدیر ارشد مالی
مهندس ارشد نرم افزار
مدیریت منابع انسانی
مدیر ارشد فناوری
بدون فضا

پرسنل 4 ستون

مدیر اجرایی
معاون رئيس جمهور
مدیر ارشد مالی
مهندس ارشد نرم افزار

پرسنل

بدون فضا

پرسنل